Overpaying for no reason. Thanks Selectmen Freitas